Solon Senior Advocates tour takes in fall splendor